ℹ️ توجه
این کتاب در حال تکمیل است. مطالب فعلی اصلاح و مطالب جدیدی به آن افزوده خواهد شد. شما در حال دیدن آن هستید چون نیازی نیست چیزی برای دیده شدن منتظر کامل شدن بماند. چیزها همیشه در حال تکمیل شدن هستند، در این مورد هم همینطور است؛ ولی دلیلی ندارد همین حالا هم به درد کسی نخورد.

انتخاب مصنوعی


بسیار پیش از داروین و والاس، کشاورزان و دامداران در حال استفاده از ایدهٔ انتخاب بودند و طی دهه‌ها تغییراتی اساسی در ویژگی‌های گیاهان و حیوانات خود ایجاد کردند. کشاورزان و دامداران فقط به گیاهان و حیواناتی اجازهٔ تولیدمثل می‌دادند که ویژگی‌های مطلوب آنها را داشتند، و در نتیجه باعث فرگشت یافتن محصولات زراعی و دام شدند. این فرایند انتخاب مصنوعی1 نامیده می‌شود چون انسان‌ها (به‌جای طبیعت) انتخاب می‌کند که کدام جانداران فرصت تولیدمثل می‌یابند.

همانطور که در ادامه مشاهده می‌کنید، کشاورزان محصولات زیادی را از خردل وحشی2 کشت کرده‌اند، با انتخاب مصنوعی برای به‌دست آوردن ویژگی‌هایی خاص.

انتخاب مصنوعی

نام گیاهان از چپ-پایین (به صورت ساعت‌گرد):
گل کلم، بروکلی، کلم، کلم پیچ، کلم قمری

این سبزیجاتِ رایج از انواع خردل وحشی کشت شده‌اند. این، فرگشت به واسطهٔ انتخاب مصنوعی است.⟶ مطلب قبلی | مطلب بعدی ⟵


  1. Artificial Selection 

  2. Wild Mustard