ℹ️ توجه
این کتاب در حال تکمیل است. مطالب فعلی اصلاح و مطالب جدیدی به آن افزوده خواهد شد. شما در حال دیدن آن هستید چون نیازی نیست چیزی برای دیده شدن منتظر کامل شدن بماند. چیزها همیشه در حال تکمیل شدن هستند، در این مورد هم همینطور است؛ ولی دلیلی ندارد همین حالا هم به درد کسی نخورد.

تاریخ حیات: نگاهی به الگوها


ایده‌های اصلی فرگشت عبارتند از اینکه حیات، تاریخی دارد -که در گذر سال‌ها تغییر کرده است- و اینکه گونه‌های مختلف‌ْ نیایی مشترک دارند.

در این فصل می‌توانید ببینید که تغییرات و روابط فرگشتی چگونه در «درخت‌های خانوادگی1» نمایش داده می‌شوند، چگونه این درخت‌ها شکل می‌گیرند و این دانش چگونه رده‌بندی زیست‌شناختی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. شما همچنین خط زمانی تاریخ فرگشتی و اطلاعاتی دربارهٔ چند اتفاق خاص در تاریخ حیات را خواهید دید: فرگشت انسان و منشاء حیات.

یک فیلوژنی⟶ مطلب قبلی | مطلب بعدی ⟵


  1. Family Tree