ℹ️ توجه
این کتاب در حال تکمیل است. مطالب فعلی اصلاح و مطالب جدیدی به آن افزوده خواهد شد. شما در حال دیدن آن هستید چون نیازی نیست چیزی برای دیده شدن منتظر کامل شدن بماند. چیزها همیشه در حال تکمیل شدن هستند، در این مورد هم همینطور است؛ ولی دلیلی ندارد همین حالا هم به درد کسی نخورد.

سکس و بُرخوردگی ژنتیکی


سکس می‌تواند ترکیباتِ ژنتیکیِ جدیدی را وارد جمعیت کند، همچنین منشأ مهمی برای به وجود آمدن تنوع ژنتیکی است.

شاید شما از روی تجربه بدانید، که فرزندان از نظرِ ژنتیکی با والدین خود یا همدیگر یکسان نیستند (البته غیر از دوقلوهای همسان). دلیلِ این اتفاق این است که وقتی جانداران تولیدمثل جنسی انجام می‌دهند، مقداری بُرخوردگیِ ژنتیکی رخ می‌دهد، که باعثِ به وجود آمدنِ ترکیبات ژنتیکیِ جدیدی می‌شود. برای مثال، شما ممکن است ابروهای پر پُشت و دماغی بزرگ داشته باشید، چون مادرتان ژن‌های مربوط به ابروهای پر پُشت و پدرتان ژنهای مربوط به دماغِ بزرگ را داشت. این ترکیبات می‌توانند خوب، بد یا خنثی باشند. اگر همسر شما شیفتهٔ ترکیبِ ابروهای پرپشت/دماغ بزرگ است، شما خوش‌شانس بوده‌اید و به یک ترکیبِ برنده دست یافته‌اید.

سکس

بُرخوردگی برای فرگشت مهم است، چون می‌تواند در هر نسل ترکیباتِ ژنتیکی جدیدی ایجاد کند. اگرچه، این فرایند همچنین می‌تواند بعضی ترکیباتِ ژنتیکیِ «خوب» را از بین ببرد.


⟶ مطلب قبلی | مطلب بعدی ⟵