ℹ️ توجه
این کتاب در حال تکمیل است. مطالب فعلی اصلاح و مطالب جدیدی به آن افزوده خواهد شد. شما در حال دیدن آن هستید چون نیازی نیست چیزی برای دیده شدن منتظر کامل شدن بماند. چیزها همیشه در حال تکمیل شدن هستند، در این مورد هم همینطور است؛ ولی دلیلی ندارد همین حالا هم به درد کسی نخورد.

مقدمه‌ای بر فرگشت


تعریف

به زبان ساده، فرگشت زیستی «وراثت همراه با تغییر1» است. این تعریف دربرگیرندهٔ فرگشت در مقیاس کوچک (تغییرات در فراوانی ژن2 در یک جمعیت، از نسلی به نسل دیگر) و فرگشت در مقیاس بزرگ (پیدایش یک گونهٔ متفاوت از یک نیای مشترک طی نسل‌های بسیار) است. فرگشت در درک تاریخ حیات به ما کمک می‌کند.

توضیح

فرگشت زیستی تنها در مورد تغییر در گذر زمان نیست. بسیاری از چیزها با گذر زمان تغییر می‌کنند: درختان برگ‌های خود را از دست می‌دهند، رشته کوه‌ها بالا آمده یا فرسایش می‌یابند، ولی اینها نمونه‌هایی از فرگشت زیستی نیستند، چون «ادامهٔ نسل از طریق وراثت ژنتیکی» را در خود ندارند.

ایدهٔ اصلی فرگشت زیستی این است که تمام حیات روی زمین یک نیای مشترک دارد، مثل شما و عموزاده‌هایتان که یک مادربزرگ مشترک دارید.

در جریان فرایندِ «وراثت همراه با تغییر»، نیای مشترکِ حیات روی زمین موجب تنوع خارق‌العاده‌ای شده که امروزه به طور مستند در آثار فسیلی و اطرافمان می‌بینیم. فرگشت یعنی همهٔ ما عموزاده‌های دور هستیم: انسان‌ها و درختان بلوط، مگس‌مرغ‌ها و نهنگ‌ها.

تغییر رنگ برگ درختان

برگ‌های درختان طی چند هفته تغییر رنگ داده و می‌ریزد.

فرسایش کوه‌ها

کوه‌ها طی میلیون‌ها سال فرسایش می‌یابد.

درخت خانوادگی

یک تبارشناسی، تغییر از طریق وراثت را طی سال‌های کمی نمایش می‌دهد.

تغییر گونه‌ها

طی سال‌های زیاد، فرگشت تنوع چشمگیری در انواع حیات ایجاد می‌کند.مطلب بعدی ⟵


  1. Descent with modification 

  2. Gene frequency