ℹ️ توجه
این کتاب در حال تکمیل است. مطالب فعلی اصلاح و مطالب جدیدی به آن افزوده خواهد شد. شما در حال دیدن آن هستید چون نیازی نیست چیزی برای دیده شدن منتظر کامل شدن بماند. چیزها همیشه در حال تکمیل شدن هستند، در این مورد هم همینطور است؛ ولی دلیلی ندارد همین حالا هم به درد کسی نخورد.

جریان ژن


جریانِ ژن (که آن را مهاجرت نیز می‌خوانند) انتقال افراد و/یا مادهٔ ژنتیکی‌ای که حمل می‌کنند از جمعیتی به جمعیتی دیگر است. جریان ژن شامل انواع مختلفی از رویدادها می‌شود، مثل انتقالِ گرده به مقصدی جدید توسط باد یا نقل مکانِ افراد به شهرها یا کشورهای جدید. اگر آن نسخه از ژن که به جمعیتِ جدید حمل شده از قبل در آن وجود نداشته باشد، جریان ژن می‌تواند منشأ مهمی برای ایجاد تنوع ژنتیکی باشد. در گرافیک زیر، نسخه‌ای از ژن که مربوط به رنگ قهوه‌ای است از جمعیتی به جمعیتی دیگر انتقال می‌یابد.

جریان ژن


⟶ مطلب قبلی | مطلب بعدی ⟵