ℹ️ توجه
این کتاب در حال تکمیل است. مطالب فعلی اصلاح و مطالب جدیدی به آن افزوده خواهد شد. شما در حال دیدن آن هستید چون نیازی نیست چیزی برای دیده شدن منتظر کامل شدن بماند. چیزها همیشه در حال تکمیل شدن هستند، در این مورد هم همینطور است؛ ولی دلیلی ندارد همین حالا هم به درد کسی نخورد.

تنوع ژنتیکی


بدون تنوع ژنتیکی، برخی سازوکارهای بنیادینِ تغییرِ فرگشتی قادر به تأثیرگذاری نیستند.

سه منشأ اصلی تنوع ژنتیکی وجود دارد که به زودی بیشتر در مورد آنها صحبت می‌کنیم:

۱) جهش‌ها تغییرات در DNA هستند. حتی یک جهش می‌تواند تاثیراتِ بزرگی داشته باشد، ولی در بسیاری از موارد، اساسِ تغییرِ فرگشتی انباشتِ تعداد زیادی از جهش‌ها است.

۲) رانش ژن حرکت ژن از یک جمعیت به جمعیت دیگر است و منشأ مهمی برای تنوع ژنتیکی است.

۳) رابطهٔ جنسی می‌تواند ترکیبات ژنیِ جدیدی را به جمعیت وارد کند. این بُرخوردگیِ ژنتیکی منشأ مهم دیگری برای تنوع ژنتیکی است.

بُرخوردگیِ ژنتیکی

بُرخوردگیِ ژنتیکی یک منشأ برای تنوع ژنتیکی است.


⟶ مطلب قبلی | مطلب بعدی ⟵