ℹ️ توجه
این کتاب در حال تکمیل است. مطالب فعلی اصلاح و مطالب جدیدی به آن افزوده خواهد شد. شما در حال دیدن آن هستید چون نیازی نیست چیزی برای دیده شدن منتظر کامل شدن بماند. چیزها همیشه در حال تکمیل شدن هستند، در این مورد هم همینطور است؛ ولی دلیلی ندارد همین حالا هم به درد کسی نخورد.

سازوکارهای فرگشت خُرد


تغییر فرگشتی خرد به چند علت اصلی رخ می‌دهد. جهش، مهاجرت، رانش ژن و انتخاب طبیعی همه فرایند‌هایی هستند که می‌توانند به طور مستقیم روی فراوانی ژن در یک جمعیت اثر بگذارند.

تصور کنید شما افزایشی در فراوانی ژن‌های مربوط به رنگ قهوه‌ای و کاهشی در فراوانی ژن‌های مربوط به رنگ سبز در یک جمعیت از سوسک‌ها را مشاهده می‌کنید. هر ترکیبی از سازوکارهای فرگشت خُرد می‌تواند مسئول این الگو باشد، و بخشی از کار دانشمندان این است که کشف کنند کدام‌یک از فرایندها باعث این تغییر شده است:

جهش

بعضی از «ژن‌های سبز» به صورت تصادفی به «ژن‌های قهوه‌ای» جهش یافتند (اگرچه از آنجایی که رخ دادن هر جهش نادر است، این فرایند «به تنهایی» نمی‌تواند تغییری بزرگ در فراوانی ژن طی یک نسل را شرح دهد).

جهش

مهاجرت (یا جریان ژن)

بعضی سوسک‌های حامل ژن‌های قهوه‌ای از جمعیتی دیگر به جمعیت فعلی مهاجرت کردند، یا بعضی از سوسک‌ها که حامل ژن‌های سبز هستند از جمعیت فعلی مهاجرت کردند.

جریان ژن

رانش ژن

وقتی سوسک‌ها تولیدمثل کردند، صرفاً به دلیل تصادف، تعداد ژن‌های قهوه‌ای که به نسل بعد انتقال یافت بیشتر از ژن‌های سبز بود. در تصویر، ژن‌های قهوه‌ای در نسل فرزندان (۲۹٪) نسبت به نسل والدین (۲۵٪) کمی بیشتر است.

رانش ژن

انتخاب طبیعی

سوسک‌هایی که ژن‌های قهوه‌ای دارند از شکار شدن گریخته و بقا می‌یابند، و می‌توانند بیشتر از سوسک‌هایی که ژن‌های سبز دارند تولیدمثل کنند، در نتیجه مقدار بیشتری ژن قهوه‌ای به نسل بعد انتقال می‌یابد.

انتخاب طبیعی


⟶ مطلب قبلی | مطلب بعدی ⟵