ℹ️ توجه
این کتاب در حال تکمیل است. مطالب فعلی اصلاح و مطالب جدیدی به آن افزوده خواهد شد. شما در حال دیدن آن هستید چون نیازی نیست چیزی برای دیده شدن منتظر کامل شدن بماند. چیزها همیشه در حال تکمیل شدن هستند، در این مورد هم همینطور است؛ ولی دلیلی ندارد همین حالا هم به درد کسی نخورد.

فرگشت خُرد


گنجشک‌های خانگی با اقلیم آمریکای شمالی سازگاری یافتند، پشه‌ها در واکنش به گرمایش جهانی فرگشت یافتند و حشرات نسبت به آفت‌کش‌های ما مقاوم شدند. همهٔ اینها نمونه‌هایی از فرگشت خُرد هستند -فرگشت در مقیاس کوچک.

فرگشت خُرد

اینجا، شما می‌توانید از طریق چند مطالعهٔ موردی، که عملکرد فرگشت خُرد را به طور مستقیم در آنها مشاهده کرده‌ایم، این مبحث را پیگیری کنید.

می‌توانیم با یک تعریف دقیق شروع کنیم.


⟶ مطلب قبلی | مطلب بعدی ⟵